Consulting villkor

Om vår utbildning

Kvalificerad utbildning som levereras med vår unika, accelererade utbildningsmetodik. Expertinstruktörer ger deltagarna möjlighet att erhålla och bibehålla maximal kunskap med minimal tidsåtgång i en distraktionsfri miljö.

Om academy

Firebrand Academy är ett fokuserat IT-rekryteringsprogram och omfattande utbildnings- och kvalificeringsprogram. Vi gör kandidater redo för en framgångsrik karriär inom IT och vi gör verksamheter redo för framtiden med det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att utveckla sina team.

Kom vidare

Jag är en framåtdrivande ledare som söker en talangfull kandidat

Jag är en ambitiös kandidat som söker ett spännande jobb

ÖVERSIKT

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor – Firebrand Consulting


 1. Tillämplighet
  1.1 Tillämplighet. Allmänna försäljnings- och leveransvillkor ("Villkoren") gäller alla avtal om Firebrand Nordics, CVR-nummer 31 74 68 33, ("Firebrand") försäljning och leverans av Consulting-tjänster för företagskunder ("kunden").

 2. Avtal
  2.1 Avtal. Villkoren utgör tillsammans med Firebrands anbud den samlade avtalsmässiga grunden för Firebrands försäljnings- och leverans av Consulting-tjänster till kunden ("Avtalet"). Kundens inköpsvillkor utskrivna på ordern eller på annat sätt meddelat till Firebrand utgör inte en del av avtalet.
  2.2 Ändringar och tillägg. Ändringar av och tillägg till avtalet gäller bara om parterna har avtalat dem skriftligt.

 3. Pris och betalning
  3.1 Pris. Priser för konsulttjänster framgår av det undertecknade anbudet. Alla priser är exklusive moms.
  3.2 Utgifter. Eventuella avtalade utgifter för kost och logi m.m. i anslutning till utförandet av konsulttjänsterna återbetalas av kunden till anskaffningsvärde.
  3.3 Betalning. Fakturan förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum.

 4. Försenad betalning
  4.1 Ränta. Om kunden inte betalar en faktura för konsulttjänster i rätt tid av orsaker, som Firebrand inte kan ansvara för, har Firebrand rätt till ränta på det förfallna beloppet med 1 % per månad från förfallodagen och tills betalning sker.
  4.2 Upphävande. Om kunden inte betalar en förfallen faktura för konsulttjänsterna senast 14 dagar efter att ha mottagit en skriftlig anmodan om betalning från Firebrand, har Firebrand utöver ränta enligt punkt 4.1 rätt
  att: (i) upphäva försäljningen av de konsulttjänster som förseningen gäller, (ii) upphäva försäljningen av konsulttjänster som ännu inte har levererats till kunden, eller kräva förskottsbetalning härför och/eller (iii) framhålla andra skyldigheter.

 5. Anbud
  5.1 Anbud. Firebrands anbud gäller i 30 dagar från det datum anbudet har daterats, utom i fall då annat framgår av anbudet. Antag av erbjudandet som är Firebrand tillhanda efter att tidsfristen utgått, är inte bindande för Firebrand, utom i fall då Firebrand meddelar kunden annat.

 6. Ansvar
  6.1 Ansvar. Varje part ansvarar för sina handlingar och underlåtenheter enligt gällande lagstiftning med de begränsningar som föreskrivs i avtalet.
  6.2 Ansvarsbegränsning. Oavsett eventuella motsatta villkor i avtalet kan Firebrands ansvar gentemot kunden per kalenderår inte tillsammans överstiga 30 % av försäljningen av konsulttjänster, som Firebrand netto har fakturerat till kunden under det närmast föregående kalenderåret. Ansvarsbegränsningen gäller inte om Firebrand har handlat uppsåtligt eller grovt ovarsamt.
  6.3 Indirekta förluster. Oavsett eventuella motsatta villkor i avtalet är Firebrand inte ansvarigt mot kunden för indirekta förluster, härunder förlust av produktion, försäljning, förtjänster, tid eller goodwill, utom i de fall det är uppsåtligt förorsakat eller grovt ovarsamt.
  6.4 Force majeure. Oavsett eventuella motsatta villkor i avtalet är Firebrand inte ansvarigt mot kunden för icke uppfyllda skyldigheter som kan hänföras till force majeure. Ansvarsfriheten består, så länge force majeure består. Som force majeure räknas förhållande som är utanför Firebrands kontroll och som Firebrand inte kunde ha förutsett vid avtalets ingående. Exempel på force majeure är exceptionella naturförhållanden, krig, terror, brand, översvämning, vandalism och arbetsstrider.

 7. Sekretess
  7.1 Överföring och användning. Kunden får inte överföra eller använda eller låta andra använda Firebrands företagshemligheter eller andra upplysningar oavsett art, som inte är offentligt tillgängliga.
  7.2 Skydd. Kunden får inte på otillbörligt sätt skaffa sig eller försöka skaffa sig kännedom om eller förfoga över Firebrands konfidentiella uppgifter. Kunden måste hantera och bevara uppgifterna på ett säkert sätt för att undvika att de oavsiktligt kommer till andras kännedom.

 8. Gällande lag och domstolsland
  8.1 Gällande lag. Dansk rätt är tillämplig och parterna är eniga om att underkasta sig danska domstolars exklusiva jurisdiktion.

 

Är du redo? Din tid startar nu

Firebrand använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Vill du veta mer vänligen läs vår integritetspolicy.

Integritetspolicy OK