Salgs- og leveringsbetingelser – Firebrand Consulting

Om opplæringen vår

Industriens høyeste kvalitetsopplæring levert igjennom vår unike akselererte opplæringsmetodikk. Ekspertinstruktører som gjør det mulig for studenter å motta og huske maksimal kunnskap på minimal tid i et miljø uten distraksjoner.

Om Academy

En fokusert rekrutteringsløsning og et omfattende opplæringsprogram. Vi gjør kandidater klar til å hurtigstarte sine karrierer innenfor IT og vi gjør arbeidsgivere klar for fremtiden med de raskeste og mest kostnadseffektive metodene for å styrke teamene deres.

Get started

Jeg er en fremtidsrettet arbeidsgiver som er på jakt etter en dyktig kandidat

Jeg er en ambisiøs kandidat som er på jakt etter en spennende jobb

OVERVIEW

 1. Bruksområde
  1.1 Bruksområde Ordinære salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelsene") gjelder alle avtaler med Firebrand Nordics, organisasjonsnummer 31 74 68 33, ("Firebrand") om salg og levering av Consulting-konsulenttjenester til bedriftskunder ("kunden").

 2. Avtalegrunnlag
  2.1 Avtalegrunnlag Betingelsene og Firebrands tilbud utgjør det samlede avtalegrunnlaget om Firebrands salg og levering av Consulting-konsulenttjenester til kunden ("Avtalegrunnlaget"). Kundens innkjøpsbetingelser trykt på ordrer, eller på annen måte meddelt til Firebrand, utgjør ikke en del av Avtalegrunnlaget.
  2.2 Endringer og tillegg Endringer av og tillegg til Avtalegrunnlaget er bare gyldig hvis partene har avtalt dem skriftlig.

 3. Pris og betaling
  3.1 Pris Priser for konsulenttjenester fremgår av det underskrevne tilbudet. Alle priser er uten merverdiavgift.
  3.2 Utgifter Eventuelle avtalte utgifter til kost og losji osv. i forbindelse med utførelsen av konsulenttjenestene refunderes av kunden til kostpris.
  3.3 Betaling Faktura forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

 4. Forsinket betaling
  4.1 Rente Hvis kunden unnlater å betale en faktura for konsulenttjenester innen fristen på grunn av årsaker som Firebrand ikke har ansvar for, har Firebrand rett til 1 % rente av det forfalte beløpet pr. måned fra forfallsdato frem til betaling.
  4.2 Opphevelse Hvis kunden unnlater å betale en forfalt faktura for konsulenttjenester senest 14 dager etter å ha mottatt skriftlig betalingskrav fra Firebrand, har Firebrand, i tillegg til rente iht. 4.1, rett til
  å: (i) oppheve salget av konsulenttjenesten som forsinkelsen gjelder, (ii) oppheve salget av konsulenttjenester som ikke er levert til kunden enda, eller kreve forhåndsbetaling for dem, og/eller (iii) sette i verk andre rettigheter ved mislighold.

 5. Tilbud
  5.1 Tilbud Firebrands tilbud er gyldig i 30 dager fra datoen da tilbudet ble datert, med mindre noe annet fremgår av tilbudet. Godtatte tilbud som kommer Firebrand i hende etter at fristen er utløpt, er ikke bindende for Firebrand med mindre Firebrand informerer kunden om noe annet.

 6. Ansvar
  6.1 Ansvar Hver part er ansvarlig for egne handlinger og unnlatelser etter gjeldende lovgivning med begrensningene som følger av Avtalegrunnlaget.
  6.2 Ansvarsbegrensning Uansett eventuelle motsigende vilkår i Avtalegrunnlaget kan Firebrands ansvar overfor kunden pr. kalenderår ikke samlet overstige 30 % av salget av konsulenttjenester som Firebrand har fakturert netto til kunden i det umiddelbart foregående kalenderåret. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke hvis Firebrand har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.
  6.3 Indirekte tap Uansett eventuelle motsigende vilkår i Avtalegrunnlaget er Firebrand ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tap, inkludert tap av produksjon, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, med mindre det er forårsaket forsettlig eller grovt uaktsomt.
  6.4 Force majeure Uansett eventuelle motsigende vilkår i Avtalegrunnlaget er Firebrand ikke ansvarlig overfor kunden for manglende oppfyllelse av forpliktelser som skyldes force majeure. Ansvarsfriheten består så lenge force majeure består. Som force majeure anses forhold som er utenfor Firebrands kontroll og som Firebrand ikke burde ha forutsett ved inngåelsen av avtalen. Eksempler på force majeure er uvanlige naturforhold, krig, terror, brann, oversvømmelse, hærverk og arbeidskonflikter.

 7. Fortrolighet
  7.1 Videreformidling og bruk Kunden skal ikke videreformidle, bruke eller sette andre i stand til å bruke Firebrands yrkeshemmeligheter eller andre opplysninger, uansett art, som ikke er offentlig tilgjengelige.
  7.2 Beskyttelse Kunden skal ikke anskaffe seg, eller forsøke å anskaffe seg, kjennskap til eller rådighet over Firebrands fortrolige opplysninger på utilbørlig måte. Kunden skal håndtere og oppbevare opplysningene på en ansvarlig måte for å hindre at andre får utilsiktet tilgang til dem.

 8. Gjeldende lov og verneting
  8.1 Gjeldende lov Dansk rett gjelder, og partene er enige om å underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen til danske domstoler.

 

Are you ready? Your time starts now

Firebrand benytter seg av cookies for å forbedre din opplevelse av hjemmesiden. For å lære mer les våre regler på dette.

Personvernspolicy OK