Consulting salgs- og leveringsbetingelser

Om Firebrand uddannelse

Uddannelse af den højeste kvalitet i branchen, som leveres med vores accelererede indlæringsmetode. Med vores ekspert instruktører kan du lære og fastholde en maksimal mængde ny viden med et minimalt tidsforbrug.

Om Firebrand Academy

Firebrand Academy er en fokuseret rekrutteringsløsning og et komplet uddannelsesprogram. Vi gør kandidater klar til at kick-starte deres karrierer i IT branchen og vi gør ledere klar til fremtiden med den hurtigste og mest omkostningseffektive måde at tilføre nye ressourcer.

Kom igang

Jeg er en fremadtænkende leder som søger talentfulde kandidater

Jeg er en ambitiøs kandidat
som søger et fantastisk job 

OVERBLIK

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser – Firebrand Consulting


1. Anvendelse
1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingel-ser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Firebrand Nordics, CVR-nummer 31 74 68 33, (”Firebrand”) salg og levering af Consulting konsulentydelser til erhvervskunder (”kunden”).

2. Aftalegrundlag
2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Firebrands tilbud det samlede aftalegrundlag om Firebrands salg og levering af Consulting konsulentydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Firebrand udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftale-grundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Pris og betaling
3.1 Pris. Priser for konsulentydelser fremgår af det underskrevne tilbud. Alle priser er eksklusive moms.
3.2 Udgifter. Eventuelle aftalte udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af konsulentydelserne refunderes af kunden til kostpris.
3.3 Betaling. Faktura er forfalden til betaling 30 dage efter fakturadato.

4. Forsinket betaling
4.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for konsulentydelser rettidigt af årsager, som Firebrand er uden ansvar for, har Firebrand ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
4.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for konsulentydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Firebrand, har Firebrand ud over rente efter pkt. 4.1 ret til
at: (i) ophæve salget af de konsulentydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af konsulentydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre mislighol-delsesbeføjelser gældende.

5. Tilbud
5.1 Tilbud. Firebrands tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet frem-går af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Firebrand i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Firebrand, medmindre Firebrand meddeler kunden andet.

6. Ansvar
6.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
6.2 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Firebrands ansvar over for kunden pr. kalenderår ikke samlet overstige 30% af det salg af konsulentydelser, som Firebrand netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Firebrand har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
6.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Firebrand ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
6.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Firebrand ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Firebrands kontrol, og som Firebrand ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usæd-vanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

7. Fortrolighed
7.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Firebrands erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
7.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Firebrands fortrolige oplysninger. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

8. Gældende lov og værneting
8.1 Gældende lov. Dansk ret finder anvendelse, og parterne er enige om at underkaste sig den eksklusive jurisdiktion af de danske domstole.

Er du klar? Din tid starter nu

Firebrand anvender cookies for at forbedre din oplevelse på websitet. Vil du vide mere, så læs venligst vores integritetspolitik.

Integritetspolitik OK